Урок № 12 (Глаголы типа dělat, Придыхание, Вокализация предлогов)

Текст: Курорт Карловы Вары 

Глаголы типа dělat 
Придыхание 
Вокализация предлогов

známý известный, знакомый
lázně, -í (множ. ч.) курорт
Čechy, Čech (множ. ч.) Чехия
odpočívat, -ám, -áš .. .-ají отдыхать
vřídlo, -а cp горячий источник, родник
přátelství, -í cp дружба 
tryskat бить ключом
trávit dovolenou, trávím, -íš .. .-í
проводить отпуск
obdivovat, obdivuji, -eš .. .-í (koho, co) 
восхищаться (чем)
výstava, -у ж выставка
obyčejně обычно
vyrábět, -ím, -íš .. .-ějí производить
výroba, -у ж производство
seznámit se, -ím, -íš . . .-í познако-
миться
příbor, -u м прибор, сервиз
soška, - y ж статуэтка
porcelán, -u м фарфор
broušený шлифованный
sklo, -a cp стекло

Лексические пояснения 

známý: 
1) известный, 
2) знакомый
  Jirásek je známý česky spisovatel. Praha je město známé v celém světě. Jméno Julia Fučíka je známo všem pokrokovým lidem. Představím vám svého známého. To je vaše známá?
 
Упражнения
Переведите:
Известный курорт. Союз чехословацко-советской дружбы. Лечиться на курорте. Далеко отсюда. Провести отпуск. Передать привет жене. Посетить город. Отдыхать весь день. Ходить на прогулку.
 
Ответьте на вопросы:
Které lázně v Československu znáte? Kde leží Karlovy Vary? Jak se jmenuje hlavní kolonáda v těchto lázních? Byl(a) jste už v Karlových Varech?
 
Напишите письмо своему другу.
 
Глагол dělat делать
Настоящее времяОкончания
dělám — děláme-ám — -áme
děláš — děláte-áš — -áte
dělá — dělají-á — -ají

  Dělám všechny práce v domácnosti sama. Co děláš dnas večer? Co dělá tvůj muž? Neděláme už chyby v diktátě. Děláte si poznámky? Kdy udělají žaci zkoušky?

Некоторые глаголы с окончанием инфинитива на -at (-ati):
odpočívat: odpočívám, -áš, -á...
cekat: čekám, -áš, -á...
obědvat: obědvám, -áš, -á...
snídat: snídám, -áš, -á...
dávat: dávám, -áš, -á...
 
  Обратите внимание на то, что только в 3 лице множеств, числа краткое а (-ají: dělají); во всех остальных долгое á (-ám, -áš, -á, -áme, -áte): dělám, děláš, dělá, děláme, děláte.
  У глаголов prosit — prosím, umět — umím, dělat — dělám по существу личными окончаниями являются -m, -š, -me, -te, -í, которым предшествуют различные гласные основы (-í-, -á-).
 
Дополните окончания:
  Soudruhu, kde dnes obědv— ? Na koho ceká—, soudružko? V kolik hodin sníd— vaše děti? V kolik hodin obědv— váš muž? Co děl— vaše žena?
 
Образуйте предложения, употребляя в них следующие глаголы:
vítat, zasílat, předsedat, odevzdávat, pomáhat.
 
Придыхание
  Произношению начального гласного звука в чешском языке предшествует, безголосный гортанный взрыв, так называемое придыхание (обозначаемое в транскрипции '): s Evou (s'evou), s Annou (s'anou), k oknu (k'oknu).
  Перед этим придыханием звонкий согласный предшествующего слова оглушается: z Anglie (s'anglije), v okně (f'okně), v Ufě (f'ufě), pod autem (poťautem), bez Emy (bes'emy), v okolí (f'okolí).
 
Вокализация предлогов
  Предлоги s, z, v, k имеют также форму на -е: se, ze, ve, ke (ср. русск. со, изо, во, ко...). Предлоги se, ze, ve, ke обычно употребляются в том случае, если следующее слово начинается с такого же согласного, как и предлог, или с группы согласных: se sestrou, se srdečným pozdravem, ze země, ve vodě, ve vzduchu, ve středu, ke stolu, ke Kyjevu.
  Если слово начинается с р, то вместо ke употребляется иногда ku: ku Praze, ku podivu.

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник