Урок № 14 (Склонение существительных среднего и мужского рода)

Разговор: Кино. Театр. Концерт 

Склонение существительных среднего и мужского рода

KINO. DIVADLO. KONCERT

Со budeme dělat dnes večer?
Koupil jsem lístky do kina Alfa na Václavském náměstí. Hrají tam nový český film.
V kolik hodin začíná představení?
V osm. Setkáme se u pokladny.
Kolik představení hrají denně v pražských kinech?
Ve všední den tři a v neděli a ve svátek čtyři nebo pět.
Kolik stojí lístek do kina?
Lístek do přízemí nebo na balkón stojí 3 až 4 koruny, lístek do lóže 5 až 7 korun.
Je možno vždy dostat lístek?
Velmi často je vyprodáno. Kupuji proto lístky v předprodeji. Také chodíte rád do kina?
Ano. Viděl jsem už několik československých filmů. Vaše filmy se mi líbí. Ovšem do divadla chodím také rád.
V sobotu můžeme jít do Národního divadla. Hrají slavnostní představení Libuše.
Tuto operu jsem ještě neviděl, ale slyšel jsem o ní a o jejím skladateli velmi mnoho. Soubor Národního divadla při svém zájezdu do Sovětského švázu hrál několik oper. Slyšel jsem také Smetanovu symíonickou báseň "Má vlast".
Zdá se mi, že máte rád hudbu. Až přijedete do Prahy na jaře, půjdeme na některý koncert mezinárodního hudebního festivalu "Pražské jaro".
Četl jsem v novinách, že na "Pražské jaro" přijíždějí nejlepší skladatelé, hudebníci, dirigenti a zpěváci z celého světa.
Určitě tedy půjdeme na některý koncert.
Budu se na to těšit.
hrát, hraji, -eš... -í играть 
představení, -í cp сеанс, спектакль, 
представление 
setkat se, -ám, -áš .. .-ají встретиться 
denně ежедневно 
všední den, dne будничный день 
neděle, -e ж воскресенье 
svátek, svátku м праздник 
přízemí, -í cp партер 
předprodej, -e м предварительная 
продажа 
slavnostní торжественный 
skladba, -у ж музыкальное произве- 
дение, композиція
skladatel, -е м композитор 
vlast, -i ж родина 
hudba, -у ж музыка 
hudebník, -а м музыкант 
nejlepší наилучший 
noviny, novin (множ. ч.) газета 
dirigent, -а м дирижер 
zpěvák, -а м певец 
určitě обязательно
vyprodán распродан 
těšit se, -ím, -íš .. .-í ждать с нетер-
пением 
soubor, -u м ансамбль 
zájezd, -u м поездка, гастроли

Лексические пояснения

vidět operu— слушать оперу
jaký film hrají (dávají) v kině— какой фильм идет в кино
těšil se na někoho, na něco— с нетерпением ждать кого, что
těšit se z něčeho— радоваться чему

Упражнения

Переведите и напишите:
  Я купил билеты в театр, в кино, на концерт. Дайте мне, пожалуйста, один билет в партер. Дайте мне, пожалуйста, билет на балкон. В котором часу начинается сеанс? Что идет сегодня в театре? Кто исполняет главную роль? Как вам нравится эта опера? Вы любите музыку? Вы часто бываете на концертах?
 
Ответьте на вопросы:
  Chodíte rád do kina? Kdy jste byl naposledy v divadle? Který československý film jste viděl? Kterou českou operu znáte? Byl jste již v Národním divadle? Chodíte rád na koncerty? Slyšel jste již o pražském hudebním íestivalu "Pražské jaro"? Jsou ve vašem městě též filmové iestivaly pracujících?
 
Образуйте предложения, употребляя следующие выражения:
  Lístek do kina, sedět na balkóně (v přízemí), známý filmový herec, hrát hlavní roli, koupit si program, filmový festival pracujících, předprodej lístků, chodit do divadla, vidět operu, známý zpěvák, jít na koncert.
 
Спросите у своего товарища,
  ходит ли он часто в кино, любит ли он музыку, бывает ли он часто на концертах, что идет сегодня в театре, сколько стoит билет в первые ряды партера, понравилась ли ему опера, когда начало вечерних сеансов, видел ли он в Праге известную сцену "Латерна магика", не хочет ли пойти с вами на концерт, какие оперы чешских и словацких композиторов он знает.
 
Склонение имен существительных среднего рода на -о и мужского рода на твердую согласную
 
Единственное число
Средний род
Toto město má 50 tisíc obyvatel. И. město
Líbí se nám panoráma tohoto města. P. města
Přijeli jsme k velkému městu. Д. městu
Znáte toto město? B. město
 З. = И.
Vypravujte mi o vašem rodném městě. П. o městě
Bydlím za městem. T. městem

  Падежные окончания существительных среднего рода на -о в единственном числе в чешском языке совпадают с русскими; только в творительном падеже отличается чешское окончание -еm от русского -ом: za městem, s máslem, před oknem, s číslem.

  Заимствованные существительные среднего рода склоняются по образцу město:
 
  Jdu do kina. Setkáme se před kinem. Byli jsme v kině. Pojedeme metrem. Kde je stanice metra? Dejte mi šálek kakaa. Co chcete k tomu kakau?
 
Имена существительные неодушевленные
Мужской род
V tomto městě je velký závod. И. závod
Dělníci tohoto závodu pracuji dobře. P. závodu
K závodu jede autobus. Д. závodu
Znám dobře tento závod. B. závod
 З. závode!
V kterém závodě pracujete? П. o závodě
Počkám na vás před závodem. T. závodem

Имена существительные одушевленные

Мужской род

Co chce ten student? И. student
Znám sestru toho studenta. P. studenta
Představím vás tomu studentu (studentovi). Д. studentu (-ovi)
Znáte toho studenta? B. studenta
Studente, proč jste nebyl na přednášce? З. studente!
Můžete mi něco říci o tom studentu (studentovi) ? П. o studentu (-ovi)
Seznámím vás s tím studentem. T. studentem

 Обратите внимание на окончание родительного падежа неодушевленных существительных: без завода bez závodu.

  В предложном падеже вместо ě (о závodě, bytě, sešitě) бывает -е у существительных с основой на - l, -z, -s: na stole, na mraze, v lese.
  У некоторых существительных бывает в предложном падеже окончание -u: о míru, na břehu, ve vzduchu.
  Окончание -ovi в дательном и предложном падежах одушевленных существительных употребляется часто после предлогов: Pojedeme k dědečkovi na dovolenou. Vypravoval jsem vám již o našem dědečkovi?
  У существительных с основой на -h, -ch, -к бывает в звательном падеже окончание -u: Soudruhu! Hochu! Žáku!
 
Упражнения
Дополните окончания:
  Bez sešit-, bez lístk-, bez poukaz-, kromě rohlík-, kromě moučník-, kromě knedlík-, z koncert-, od dom-, podle program-, podle plán-, podle dopis-.
 
Спишите, ставя существительные, взятые в скобки, в соответствующем падеже:
  Kdy jste přijel do (Československo)? Sejdeme se před (divadlo). Na jakém (místo) jste seděl? U kterého (okénko) mám podat telegram? Koupil jste lístky do (kino) nebo do (divadlo)? Bydlíte ve středu (město) nebo za (město)? Dejte mi chléb se (sádlo)! Chcete rohlík s (máslo)?
 
Переведите:
  без завода, без мира, от дома, кроме письма, без студента, от профессора, кроме пионера (родительный падеж);
  к доктору, к колхознику, к товарищу, к рабочему (дательный падеж);
  с доктором, со студентом, с делегатом, за столом, за домом, за парком, перед фильмом, перед залом, перед товарищем, над окном, над городом, над письмом (творительный падеж).

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник