Урок № 15 (Множественное число имен существительных)

Текст: Пражские куранты 

Множественное число имен существительных сред, и муж. рода

Прочтите текст. Незнакомые слова найдите в словаре. Расскажите по-русски содержание.

STAROMĚSTSKÝ ORLOJ
(Podle A. Jiráska: Staré pověsti české)
 
  V Praze na Staroměstském náměstí je stará radnice s velkým orlojem. Když hodiny bijí, stojí před orlojem vždy mnoho lidí. Dívají se na ciferník hodin, plný zlatých kruhů, na sochu smrti a lakomce, na dvanáct apoštolů a na kohouta, který kokrhá. Tento orloj sestrojil v patnáctém století mistr Hanuš.
  Vypravuje se, že z různých měst a zemí přicházeli )1 dé a prosili mistra Hanuše, aby jim zhotovil podobné hodiny. Ale starosta města Prahy nechtěl, aby i jiné město mělo takový orloj. Proto se odhodlal k hroznému činu.
  Byla noc, na ulicích tma a pusto. Mistr Hanuš seděl ve svém pokoji a pracoval. Tu se otevřely dveře a do pokoje vběhli tři muži, přepadli mistra a oslepili ho.
  Zpráva o zločinu se rozlétla po celé Praze. Všude hledali zločince, ale marně.
  Mistr Hanuš seděl smuten ve svém pokoji. Na stole ležely plány a kresby, ale mistr neviděl nic. Toužil po práci, neboť práce — to byl jeho život.
  Když cítil, že zemře, prosil jednoho svého bývalého žáka, aby s ním šel do Staroměstské radnice. Přišli ke stroji orloje. Slepý mistr naslouchal zvuku hodin a myslel na ty, kteří ho oslepili. Pak vztáhl ruku do stroje — a vše najednou utichlo. Hodiny se zastavily. Lidé běželi na radnici — a na zemi vedle stroje hodin našli umírajícího mistra Hanuše.
 A orloj stál a stál, a dlouho nebylo nikoho, kdo by ho spravil.
 
Множественное число имен существительных мужского и среднего рода
И. studenti závody města
Р. studentů závodů měst
Д. studentům závodům městům
В. studenty závody města
З. studenti! závody! města!
П. o studentech o závodech o městech
Т. studenty závody městy

  Существительные мужского и среднего рода, склоняющиеся по образцу student, závod, město, имеют в дательном, предложном и творительном падежах множ. ч. одинаковые окончания:

komu, čemu? studentům, závodňm, městům -ům
o kom, o čem? o studentech, závodech, městech -ech
s kým, čím? studenty, závody, městy -y

  Окончание -у имеют в именительном пад. множ. числа мужского рода только неодушевленные существительные:

 závod — závody, sad — sady, rohlík — rohlíky, moučník — moučníky, knedlík — knedlíky.
  У одушевленных существительных всегда окончание -i. Перед этим окончанием согласные d, t, n смягчаются и h, g, ch, r, k чередуются (z, š, ř, c), например:
delegát — delegáti 
Gruzín — Gruzíni 
soudruh — soudruzi 
Čech — Češi
dělník — dělníci 
profesor — profesoři
 
  Предложный падеж существительных муж. рода имеет, кроме окончания -ech, окончание -ích. Это окончание имеют обычно существительные на -g, -к, -h, -ch, причем согласные чередуются: filolog- — о filolozích, horník — о hornících, soudruh — о soudruzích, Čech — o Češích.
  В винительном падеже одушевленные и неодушевленные существительные оканчиваются на -у: Vidím studenty. Poslouchám profesory. Znám dělníky. Zdravím dělníky. Zdravím delegáty. Očekáváme kolchozníky. Máme sešity, lístky, obědy.
 
Упражнения
Переведите:
О театрах, студентах, делегатах, заводах, городах, окнах; к профессорам, ученикам, делегатам, городам, рабочим; с заводами, окнами, билетами, колхозниками, номерами.
 
Образуйте множественное число:
  Do Moskvy přijel student z Československa. Profesor přednášel o literatuře. Soudruh mluví dobře česky. Delegát přijel do Prahy. Inženýr z naší továrny jel na Slovensko. Dělník splnil plán. Kolchozník vypravoval o své práci. Znáte profesora této university? Představím vám soudruha z našeho závodu.
 
Образуйте и напишите именительный и винительный пад. множ. ч.:
  Pionýr, student, profesor, kolchozník, lenoch, Polák, Slovák, Cech, doktor, rolník, moučník, knedlík, rohlík.
 
Переведите на русский язык (письменно). Свой текст переведите на чешский язык и сравните с учебником:
  Drazí přátelé, dovolte, abych Vám jménem všech našich soudruhů upřímně poděkoval za Vaše srdečné uvítání. Jsme šťastni, že jsme se mohli s Vámi seznámit. Cítili jsme se jako doma. Nikdy na Vás a na Vaši krásnou zemi nezapomeneme.
 
Переведите и спишите текст:

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник