Урок № 16 (Порядковые числительные, Предлоги, Местоимения)

Текст: Календарь 

Порядковые числительные 
Синтаксическая связь числительных с существительными 
Предлоги
Указательные местоимения

KALENDÁŘ

  Už delší dobu se studuje otázka reformy kalendáře. Dosavadní kalendář v plné míře nevyhovuje. Je rozdělen na 12 měsíců; některé z nich mají 30 dní, jiné 31 den a únor 28 nebo 29 dní.
  Podle návrhu bude mít v budoucím kalendáři každý rok stejný počet dní, a to 364. Bude začínat vždy nedělí a končit dnem, který se bude nazývat "světovým dnem". Tento den má být dnem volna a nebude se počítat do dní v týdnu. V přestupném roce by se zařadil druhý ,,světový den" za 30. červen a opět by se nepočítal do dní v týdnu. Každé čtvrtletí má mít podle návrhu nového kalendáře 91 den, tj. 13 týdnů; začínalo by vždy nedělí a končilo sobotou. První měsíc každého čtvrtletí má mít 31 den a další dva měsíce po 30 dnech.
otázka, -у ж вопрос 
kalendář, -e м календарь 
reforma, -у ж реформа 
dosavadní нынешний, теперешний 
měsíc, -е м месяц
počet, počtu м количество
a to а именно
den volna день отдыха, выходной
день
vyhovovat, vyhovuji, -eš .. .-í удовле-
творять 
hospodářský хозяйственный 
budoucí будущий 
stejný одинаковый
počítat, -ám, ... -ají считать 
přestupný високосный
rok, -u м год
zařadit, -ím, -íš .. .-í включить

Týden.

Co budete dělat tento týden?
V pondělr k nám přijde na návštěvu můj bratr se ženou, v úterý mám schůzi závodního výboru, ve středu chceme jít do kina, ve čtvrtek budeme doma, v pátek půjdu do závodního klubu na přednášku a v sobotu pojedeme do chaty. Přijedeme v neděli večer.
Květen Červen
30.pondělí_________________________________________
31.utery_________________________________________
1.středa_________________________________________
2.čtvrtek_________________________________________
3.pátek_________________________________________
4.sobota_________________________________________
5.neděle_________________________________________

Rok

první měsíc leden
druhý měsíc únor
třetí měsíc březen
čtvrtý měsíc duben
pátý měsíc květen
šestý měsíc červen
sedmý měsíc červenec
osmý měsíc srpen
devátý měsíc září
desátý měsíc říjen
jedenáctý měsíc listopad
dvanáctý měsíc prosinec

Kdy? V lednu, v únoru, v březnu, v dubnu, v květnu, v červnu, v červenci, v srpnu, v září, v říjnu, v listopadu, v prosinci.

 
Ответьте на вопросы:
  Kdy jste se narodil? Kdy se narodila vaše matka? V kterém měsíci máte svátek? V kterém měsíci jste se ženil (vdávala)? Kdy jste byl na dovolené? Kdy chcete jet letos na dovolenou?
Kolik je hodin?
Je jedna hodina.
Jsou dvě (tři, čtyři) hodiny.
Je pět, šest, sedm ... dvanáct hodin.
Čtvrt na pět, na šest, na sedm ...
Tři čtvrti na osm, na devět, na deset ...
Půl jedné, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté, jedenácté, dvanácté. 
Za pět minut jedna, za deset minut dvě, za pět minut půl druhé, za deset minut tři čtvrti na pět.
 
Ответьте на вопросы:
  V kolik hodin ráno vstáváte? Kdy začínáte pracovat? Kdy obědváte? V kolik hodin máte polední přestávku? V kolik hodin končíte práci? Kdy přicházíte domů? lidy večeříte? V kolik hodin jdete spát? Kolik je hodin? Kdy odjíždí vlak do Moskvy? V kolik hodin na mne budete čekat? V kolik hodin na vás mohu počkat? Kolik hodin je v Moskvě, když v Praze jsou dvě hodiny?
 
Синтаксическая связь количественных числительных с существительными
jeden rok, jedna hodina, jedno okno, dva roky, dvě hodiny, dvě okna
  После числительных 2, 3, 4 существительное стоит в именительном падеже множественного числа:
  dva roky, tři žáci, čtyři studenti; dvě knihy, tři učitelky; dvě okna, tři slova, čtyři čísla.
  При остальных числительных существительное ставится в родительном падеже множ. числа:
5 roků, 6 týdnů, 7 studentů, 8 profesorů.
 
Упражнения
Существительные у данные в скобках, поставьте в соответствующих падежах и числах:
  Několik (soudruh, doktor, kniha, hodina, slovo, město). Pět (koruna, rubl, metr). Dva (týden, rok, delegát, dělník, inženýr).
 
Перепишите, подчеркивая предлоги и расскрывая скобки:
  Přijeli jsme do (Praha, Svaz). Kromě (matka, bratr) zde nikoho nemám. Vrátil jsem se z (továrna, závod) až večer. Nepojedu na dovolenou bez (žena, sestra). Stál jsem u (okno, auto).
  Plavali jsme proti (proud). Bojujeme proti (válka, íašismus). Přišli jsme к (sestra, universita).
  Jeli jsme přes (most, řeka). Přinesl jsem dárek pro (matka, dědeček). Budu vám vypravovat o (Praha, babička, literatura).
  Šli jsme do divadla s (bratr, žena, soudružka).
 
Указательное местоимение ten, ta, to (этот, эта, это)
 Единственное числоМножественное число
И.ten to ta ti (одушевл.ta ty
    ty (неодушевл.)  
Р.toho toho  těch 
Д.tomu tomu  těm 
В.toho (одушевл.to tu ty taty
 ten (неод.)     
П.o tom o tom o té  o téch 
Т.tímtím tou  těmi 

Запомните:

  Творительный пад. единствен, числа муж. и сред, рода: tím: Mluvila jsem s tím soudruhem. Jsme spoko jeni s lím učitelem. Besedovali jsme s tím delegátem. Šla jsem na procházku s tím pionýrem.
  В родительном, дательном и предложном пад. единств, ч. женск. рода находим долгое é: Muž té soudružky. Bez lé knihy. — Jít k té doktorce. Poslat dopis té dívce. — O té spisovatelce. Na té škole.
  В именительном пад. множеств, ч. употребляется форма ti лишь для существительных муж. р. одушевленных: ti soudruzi, ti delegáti, ti profesoři; Для муж. р. неодушевленных существительных и для женского рода употребляется ty (ty závody, ty knihy), а для среднего ta (ta okna, ta slova). Вместо ten, ta, to употребляется иногда местоимение tento, tato, toto (этот, эта, это):
  Znáte tohoto soudruha? Řekněte to tomuto soudruhovi. Mluvil jste už s tímto delegátem? Byl jste již v tomto městě? Představím vás této soudružce. Tito soudruzi se zúčastnili brigády. Co chcete vědět o těchto knihách?
 
Упражнения
Образуйте именительный падеж множественного числа:
  Ten soudruh, ten profesor, tento dělník, tento zemědělec, tento závod; to družstvo, toto slovo; ta kniha, tato soudružka, tato dělnice, tato kolchoznice.
 
Ответьте на вопросы:
  S kým jste mluvila? (tato soudružka, tento delegát, tito studenti) Koho jste potkala na nádraží? (tento soudruh, ta žena, tato dívka) Komu budete psát dopis? (tento dělník, tato spisovatelka)

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник