Урок № 18 (Склонение прилагательных)

Склонение прилагательных


Склонение прилагательных на -ý, -á, -é

Единственное число
 Мужской род Средний род  Женский род
И.zdravý zdravé zdravá
Р.zdravého zdravého zdravé
Д.zdravému zdravému zdravé
В.zdravý (неодушевл.) zdravé zdravou
 zdravého (одушевл.)  
З.zdravý zdravé zdravá
П.o zdravém o zdravém o zdravé
Т.zdravým zdravým zdravou

Сравнение окончаний:

в русском языке -ого, -ому, -ом
в чешском языке -ého, -ému, -ém
 
Подчеркните окончания прилагательных. Определите падеж:
  Byl jsem před rokem v Sovětském svazu. Kdy navštívíte Československou socialistickou republiku? Mluvili jsme o českém a slovenském národě. Pojedete s námi k Černému moři?
 
Спишите. Прилагательные, которые даны в скобках, согласуйте с существительными:
  Jaká je rozloha (Československá socialistická) republiky? Se kterým (bratrský) státem sousedí ČSSR na východě a na severu? Kde se dobývá nejvíce (černé) uhlí? Která řeka spojuje ČSSR s (Černé a Baltické) mořem?
 
Ответьте на вышеприведенные вопросы.
 
Множественное число 
Именительный и звательный пад.
Мужской род Средний род Женский род
zdraví (одушевл.) zdravá zdravé
zdravé (неодушевл.)  

Примеры:

Мужской род
  milí soudruzi, milí chlapci, zdraví lidé, veselí žáci, 
  velké domy, bratrské národy, srdečné pozdravy
 
Перед -í у прилагательных с основой на -h, -ch, -k, -r, -d, -t, -n согласные чередуются:
h-z:drahý soudruh — drazí soudruzi
ch-š:hluchý stařec — hluší starci
k-c:hezký chlapec — hezcí chlapci
r-ř:dobrý profesor — dobří profesoři
d-ď:mladý muž — mladí muži
t-ť:bohatý člověk — bohatí lidé
n-ň:schopný žák — schopní žáci

Кроме того чередуются также группы согласных:

sk — šť:ruský básník — ruští básníci,
 český dělník — čeští dělníci,
 sovětský delegát — sovětští delegáti
ck — čť:německý student — němečtí studenti,
 dělnický delegát — dělničtí delegáti

Средний род

  malá okna, nová slova, teplá jitra, velká čísla
Женский род
  hluboké řeky, vysoké hory, nové knihy
 
Винительный падеж:
Мужской род Средний род Женский род
zdravé (одушевл. и неодушевл.)zdravázdravé

 

Во всех остальных падежах в чешском и русском языках одинаковые окончания:
по-русски: -ым, -ых, -ыми
no-чегиски: -ým, -ých, -ými
 
Обратите внимание на то, что во всех окончаниях прилагательных долгие гласные:
-ý, -ého, -ému, -ém    ... -á, -é,  ... -í, -ým, -ých, -ými
 
Упражнения
Образуйте именительный и винительный пад. множественного числа:
  zdravý — nemocný, mladý — starý, dobrý — špatný, velký — malý, bohatý — chudý.
 
Переведите и напишите:
  старые товарищи, здоровые мальчики, веселые колхозники, молодые рабочие, прилежные ученики, гениальные музыканты.
 
Дополните окончания:
  Na řece Dunaji leží hlavní město Slovenska Bratislava. Je střediskem politick-- a veřejn-- života Slovenska. Je to velk-- průmyslov-- město. Po válce zde bylo vystavěno mnoho nov-- továren a obytn-- domů.
  Jedním z center industrializace Slovenska se stal Středoslovensk-- kraj. Byly zde vystaveny nov-- továrny; většina investic připadá na těžk-- strojírenství. Průmyslov-- rozvoj Stredoslovensk-- kraje je podporován rozvojem dopravy a výstavbou vodních přehrad a elektráren na Váhu.
  Významn-- úlohu v boji za osvobození Slovenska a ČSSR měla Banská Bystrica. Dne 29. srpna 1944 zde začalo Slovensk-- národní povstání.
  Na Slovensku je mnoho krásn-- lázní. Jsou to např. Piešťany, Sliač, Trenčianske Teplice aj*.
*) aj. — a jiné

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник