Урок № 20 (Личные местоимения)

Личные местоимения


Личные местоимения

И. ty on ono ona
P. mne, mě tebe, tě jeho, ho jeho
Д. mně, mi tobě, ti jemu, mu jemu, mu
B. mne, mě tebe, tě jeho, ho, jej je ji
П. o mně o tobě o něm o něm o ní
T. mnou tebou jím jím

 

Пояснения к падежным формам:
  Полные формы (mně, tebe, tobě, jeho, jemu) употребляются в начале предложения, после предлогов, и если на местоимение падает логическое ударение:
  Jemu jsem to neřekl. Tobě to mohu říci. Zítra půjdu k němu. Za týden přijdu k tobě na návštěvu. Mně to dej a ne jemu. To jsem dal tobě, ne jemu.
  В сочетании с предлогами вместо начального j появляется n: jeho — bez něho, jemu — k němu, ji — za ni, jí — kromě ní.
  В винительном падеже местоимения ona пишется i: ji. Znám ji dobře. Ta kniha je pro ni.
  Во всех остальных падежах -í: Mluvil jste už s ní? Půjdu k ní na návštěvu. Bez ní to neudělám.
  Местоимения my, vy склоняются как в русском языке: bez nás, kromě vás, k nám, k vám, o nás, při vás, s námi, za vámi. Во всех косвенных падежах долгое á.
 
3-е лицо множественного числа
Мужской род Женский род Средний род
И. oni, ony ony  ona
Р.jich 
Д.jim 
В.je 
П.o nich 
Т.jimi 

 

  В именительном падеже местоимения 3-го лица множественного числа различаются особые формы для мужского рода (одушевленные oni, неодушевленные ony), для женского (ony) и для среднего (ona).
 
Обратите внимание на форму винительного падежа:
  Znáte ty soudruhy? Ano, známe je dobře. Četla jste ty knihy? Ano,
četla jsem je. Kdo otevřel ta okna? Já jsem je otevřela.
 
Упражнения
Дополните краткие или полные формы:
  Přineste (mně, mi) čaj. Kdy přijdete ke (mně, mi) na návštěvu? Napíši (tobě, ti) dopis z Československa. Viděl jsem (tebe, tě) včera v kině. Pozdravujte (jeho, ho) ode mne.
 
Существительные замените личными местоимениями:
  Znáte (toho studenta)? Viděl jsem (vašeho profesora). Napiš (matce) dopis. Pozdravuj (bratra) od nás. Očekávali jsme (soudruha) na nádraží. Koupila jsem (máslo). Máte (děti) ráda?
 
Спишите и переведите: 
  Drazí přátelé!
  V předvečer Měsíce československo-sovětského přátelství vám zasíláme upřímné pozdravy. Ať žije věčné přátelství lidu Československa a Sovětského svazu!

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник