Урок № 5 (Будущее время, Инфинитив, Чешско-русские омонимы)

Разговоры

Будущее время. Инфинитив
Рукописные буквы
Чешско-русские омонимы

ROZHOVORY

— Dobrý den, Věro!
— Dobrý den, Ivane! Jak se máte?
— Dekuji, dobře.
— Co je nového?
— Včera přijel do Prahy můj přítel ze Sovětského svazu. 
— Umí česky?
— Rozumí česky, ale mluví ještě málo. 
— Kdy ho uvidím? 
— Dnes nebo zítra. 
— Pozdravujte ho, prosím vás. 
— Děkuji. Na shledanou. 
— Na shledanou.
 
— Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Pavel Korolenko. 
— Těší mě. Jsem Věra Králová. Soudruh Sizov mi o Vás vypravoval. 
— Jsem v Československu poprvé. Ale mnoho jsem slyšel o vaší zemi.
 
— Budu vám o ní vypravovat. 
— Jste velmi laskava.
děkují спасибо
dobře хорошо
přítel, -e м друг
Sovětský svaz Советский Союз
umět, umím, -íš .. .-ějí уметь
mluvil, -ím, -íš .. .-í говорить
rozumět, -ím, -íš .. .-ějí понимать
dnes сегодня
zítra завтра
pozdravovat, pozdravuji, -eš .. .-í передать привет
na shledanou до свидания
dovolit, dovolím, -íš .. .-í разрешить 
představit se, -ím, -íš .. .-í представиться
jmenovat se, jmenuji, -eš -...í: jmenuje se его зовут
teší mě очень приятно
vypravovat, vypravuji, -eš .. .-í рассказывать 
poprvé впервые, в первый раз
krásný красивый
země, -ě ж страна, земля
laskavý любезный

Примечания

  Kdy? Předevčírem, včera, dnes, zítra, pozítří.

  Přijel do Prahy, do Moskvy, odjel do ČSSR, do SSSR, jel do Bratislavy, do Karlových Varů.
z (ze) = из: Přítel ze Sovětského svazu, z Československa, z Plzně.
  Возвратная частица пишется отдельно и для всех лиц звучит одинаково: představím se, představíte se, jmenuje se, jmenují se, učím se, učí se...
 
Будущее время глагола být
budu — budeme
budeš — budete
bude — budou
  Budeš zítra doma? Ano, budu. — Soudruzi budou večer v divadle. — Budete v sobotu u tety? Sestra tam také bude. — Budeme s tím spokojeni.
 
Будущее время глаголов несовершенного вида
состоит из форм будущего времени глагола být и инфинитива спрягаемого глагола:
 
Budu vám vypravovat о Bratislavě.
Kdy budeš psát dopis do Moskvy?
Soudruh bude s vámi mluvit česky. 
Budeme od vás pozdravovat soudružky. 
Budete kouřit cigarety "Lipy"?
Soudruzi budou pít čaj.
 
  Budu se učit česky. Budeš se mnou mluvit slovensky? Bratr bude pracovat ve velké továrně. Budeme od vás pozdravovat tetu Emu. Budete pít po obědě plzeňské pivo? Soudružky nám budou vypravovat o Moskvě.
  Инфинитив в чешском языке оканчивается на -t или на -ti.*) Несколько глаголов оканчивается на -ci, напр. moci, péci, téci (— срав. мочь, печь, течь).
  Инфинитивы, корень которых односложен, имеют часто долгий звук в корне (nést, vést, číst, jíst, dát, stát, krýt, brát).
*) Окончание -ti книжное.
Рукописные буквы
Предлоги
  Слово, следующее за односложным предлогом (do, na, za, pro, od...), теряет свое ударение; ударение переходит в таком случае на предлог: do Prahy, na stole, za oknem, pro matku, od cesty.
Чешско-русские омонимы
  В родственных русском и чешском языках имеется много общих или близких корней и слов, близких по происхождению и значению. Примеры:
сад — sad улица — ulice
парк — park отец — otec
дед — děd окно — okno
лето — léto река — řeka
  Но, кроме того, существуют слова, звучащие приблизительно одинаково, но имеющие совсем другое значение. Примеры:
krásný — красивый
život — жизнь
pozor — внимание, осторожно!, берегись!
palec — большой палец
chudý — бедный
žádný — никакой
čerstvý — свежий
lakomý — скупой
красный — červený, rudý
живот — břicho
позор — hanba
палец — prst
худой — hubený
жадный — chtivý, lačný
черствый — tvrdý (chléb)
лакомый — mlsný

Упражнения

Прочтите предложения и подчеркните предлоги:
  Zítra pojedeme do Tábora. Přijeli jsme ze Sovětského svazu. Vzpomínáme na Vás a těšíme se na shledanou. Za několik týdnů pojedu na dovolenou. Mám pro vás lístek do divadla. Od koho jste dostala ten dopis? Od Máši.
 
Переведите:
  Rudé náměstí. Krásné město. Život ve městě. Operace břicha. Pozor, auto! Čerstvá zelenina. Lakomý člověk. Chudá žena. — Jak se máte? Děkuji, dobře. — Dovolte, abych se představil. Těší mě. Byl jste již v Československu? Byl. — Co vás bude zajímat? Vypravujte mi o Slovensku. — Jste velmi laskav. — Kdy přijede váš přítel? Zítra. — Kdy jste byl v Bratislavě? Včera.
 
Переведите на чешский язык:
  Как поживаете? Спасибо, хорошо. Что нового? Товарищ Сизов приехал из Советского Союза. Когда он приехал? Он приехал вчера. Вы говорите по-чешски? Да, говорю. Нет, не говорю. Когда я вас увижу? Завтра. Добрый день! До свидания!
 
Образуйте будущее время:
Образец: Znát: Znal jsem dobře Prahu. — Budu znát dobře Prahu. 
Vypravovat: Otec nám vypravoval o Bratislavě.
Psát: Psal jsem příteli do Československa.
Mluvit: Mluvili jsme jen česky.
Pít: Pil jste plzeňské pivo?
Pracovat: Kde jste pracoval? Vydělávat:    Kolik jste vydělával?
 
Расскажите о том, что будете делать сегодня вечером, в субботу, летом.
 
Ответьте на вопросы:
Со budete pít po obědě? Kdy budete psát příteli? Kdy budete mluvit se soudruhem Markem? V kterém hotelu budete bydlet? Budete kouřit?
 
Напишите:
To je teta Ema. Jak je to? To je moje matka. Máte kakao?

 

Czech-Русс словарь

Русс-Czech разговорник